دل تا... دلتا

به دنبال چه می گردی که حیرانی؟ خرد گم کرده ای شاید نمی دانی

بگذار و بگذر از من، دریا که دل ندارد...

تفسیرِ مای بی من، نقدی خجل ندارد!

حرفِ اَدایِ حالم چون صامتی مصوت

گُل می نهد به گلدان، غافل که گِل ندارد

آفرینش در Thu 14 Mar 2013در لحظه ی بی تکرار 6:9 AM به معجزه ی موبد بی معبد|

مرد! شیطان، وسوسه ای بیش نیست

ابلیس منم، با دسیسه ای...

                                      که تو چیده ای!

آفرینش در Wed 8 Aug 2012در لحظه ی بی تکرار 7:2 AM به معجزه ی موبد بی معبد|

 

آدمک! آخر دنیا این است که تو گریه نکنی

                            وبخندی و بگویی که شب اینجاست، همینجای سیاه

تو که از کاغذی و روز نمیدانی چیست

                            از چه فریاد کنی ، آه، خدا هم تنهاست؟

آدمک نیست سَوادت که بدانی شوخی

                                                در همه زاویه زیباست، و پند...

راستی... نغمه ی این درد کجاست؟

                   که تو اش پر زده ای تا تَهِ مرگ!

                               آدمک! قصه، همه رویِ حقیقت دارد

آنکه این قافیه را باخته ،ای وااااای ببین! تب دارد

نکند فکر کنی راست همانیست که گفت

                                                        تو خودت باش و به ناباوری اش شاد بخند 

خنده ای از سَرِ شوق، شایَدَم از سَرِ عقل! 

آدمک! آدم باش!!!

 

                                                                             

آفرینش در Sat 16 Jun 2012در لحظه ی بی تکرار 2:30 AM به معجزه ی موبد بی معبد|

یکی می رود سال و آن نو به نو

به تلخی فنجان فالم گرو 

شب افروز شهد شکرریز لب

بدین نوبرانه چه آیی؟ برو

                  

آفرینش در Tue 3 Apr 2012در لحظه ی بی تکرار 2:54 AM به معجزه ی موبد بی معبد|

                                                                                            

چقــــــــــدر ماهی تو!!!

از دور مهتاب ِ مهتاب، شیفته ی باریدن، نور می تراوی

وقتی میرسم ات...  سرد و خاکی، غرق در پستی های بی بلندی بر چاله چاله خشکی ات آب می پاشی از روی

غصه نخور ماه ِ من! قمر که باشی سیارکان تمـــــــــــام برادرند و تو...

چه قدر ماهی تو؟؟؟

چقــــــــــدر ماهی تو!!!

آفرینش در Mon 30 Jan 2012در لحظه ی بی تکرار 13:9 PM به معجزه ی موبد بی معبد|

فرزند حوا، هوایی شدنت مبارک
آفرینش در Thu 19 Jan 2012در لحظه ی بی تکرار 0:0 AM به معجزه ی موبد بی معبد|

اگرکوچک است دستانم، کودک است دستانم!

 درهمه جای، جای می گیرد و جایی نمی گیرد!

            

لابه لای کهنسال انگشتان تو جای کدام حسرت من است که ایــــــــــنقدر خالیست؟!!!   

آفرینش در Sat 7 Jan 2012در لحظه ی بی تکرار 3:53 AM به معجزه ی موبد بی معبد|

بعضی حرم دارند و بعضی حریم!

برای تو چه فرقی می کند وقتی " عبورممنوع " از دروازه ی آموخته هایت نمی گذرد؟

این بار هم بگذر... بی حرمت تمام محارم ...

                                                                                     

آفرینش در Thu 15 Dec 2011در لحظه ی بی تکرار 1:40 AM به معجزه ی موبد بی معبد|

وقتی که کرکس ها کبوتر را بسوزانند

خار و خسی گل های پرپر را بسوزانند

وقتی تبرها دست در دست درختی خشک، سرشاخه های تازه و تر را بسوزانند

دیگر حریم باغبان را کی نگه دارد؟! وقتی سر سرو تناور را بسوزانند.

 

آفرینش در Fri 11 Nov 2011در لحظه ی بی تکرار 17:0 PM به معجزه ی موبد بی معبد|

نمی دانم این بار بود را به حساب نبود بگذارم یا نبود را بود حساب کنم!

محاسبه همیشه کارگشا نیست

اما به حساب انگشتانم قد یــــــک سال حسرت گندم قد کشیده ای

هبوطت بی غم

آفرینش در Wed 19 Jan 2011در لحظه ی بی تکرار 0:0 AM به معجزه ی موبد بی معبد


واپسین حس
» Thu 14 Mar 2013">
» Wed 8 Aug 2012">
» Sat 16 Jun 2012">آدمک باز بخند!
» Tue 3 Apr 2012">
» Mon 30 Jan 2012">
» Thu 19 Jan 2012">
» Sat 7 Jan 2012">
» Thu 15 Dec 2011">"عبور نامحرم ممنوع"
» Fri 11 Nov 2011">
» Wed 19 Jan 2011">
Design By : Pichak